Personas datu apstrādes privātuma politika

“Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība” (turpmāk – Draudze) mērķu īstenošanai, tās funkciju veikšanai un pakalpojumu sniegšanai visefektīvākajā veidā ir nepieciešams ievākt, apstrādāt un izmantot personas datus, t. i., jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt fizisku personu.

SDD LVDA veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par SDD LVDA veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Draudze ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.
Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

“Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība”, reģ. Nr. 90000081655; Jelgava, Jāņa Asara iela 8, LV-3001; tālr.: (+371) 22444556, e-pasts: info@dzivibasavots.lv.

Sazinoties elektroniski vai vēršoties Draudzes juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var gan uzdot jautājumus, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Draudze, gan ziņot par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem, gan arī uzzināt par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un nepieciešamība

Personas datu apstrādi veic, Datu subjektiem saņemot pakalpojumu, kas tiek sniegts atbilstoši Draudzes normatīvajiem dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, tai skaitā Draudzes darbībā attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, noslēdzot līgumu ar Biedrību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, tostarp elektroniskā vidē.

Personas datu iegūšana un apstrāde

Draudze iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Draudze Datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, iegūstot to no tīmekļvietnes, sociālajiem tīkliem vai mutiski (piem., saņemot e-pastu, saglabājot fotogrāfiju vai veicot filmēšanu). Personas datu apstrādi veic Draudzes darbinieki un/vai piesaistītie personas datu apstrādātāji. Šādos gadījumos Draudze veic visus nepieciešamos pasākumus, lai personas datu apstrādātāji veiktu personas datu apstrādi saskaņā ar Draudzes norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Personas datu aizsardzība nav atkarīga no formas, kādā personas dati iegūti.

Draudze vāc un apstrādā dažādus personas datus:

  • datu subjekta identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzīves vieta) un kontaktinformācija;
  • apmeklētāju dati (informāciju par izmantotās vietnes darbību (saskaņā ar sīkdatņu politiku), informāciju par izmantoto ierīci un savienojumu (Google Analytics ievāktie dati), informāciju par lietotāja kontu (ja tīmekļvietnes lietotājam ir izmantots konts);
  • dati par lietotāja veiktajām darbībām (IP adrese, pieslēgšanās datums, laiks);

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai 

  • Datu subjektam palīdzētu atrast savu draudzi.

Sīkdatņu apstrāde

Lai nodrošinātu Draudzes tīmekļvietnes www.lrpartneriba.lv pilnvērtīgu darbību, Draudze iegūst datus par lietotāju, izmantojot sīkdatnes (Cookies).

Lietotājam ir tiesības mainīt pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā atsevišķas funkcijas vai rīki Draudzes tīmekļvietnēs var nedarboties vai darboties nepilnvērtīgi.
Draudzes tīmekļvietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļvietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem Draudze nav atbildīga.

Ar Draudzes Sīkdatņu politiku var iepazīties www.nominusauzplusu.lv.

Personas datu saņēmēji

Pārzinis un tā pilnvarotās personas, Datu subjekts par sevi tiesībsargājošajās vai uzraugošajās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Draudze apņemas bez kavēšanās paziņot Datu subjektam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, ja fiziskas personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Datu subjektam.

Personas datu glabāšana

Draudze apstrādā Datu subjekta datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Personas datus Draudze glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.

Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Draudze glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Draudze nevāc nekādus Datu subjekta personas datus Draudzes tīmekļvietnē, neskaitot to informāciju, kuru lietotājs brīvprātīgi nododat (piem., nosūtot mums vēstuli). Jebkura informācija, kuru Datu subjekts šādā veidā sniedz, nav pieejama trešajām personām, tā tiek izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Datu subjekts šo informāciju tika sniedzis.

Draudze nemēģinās identificēt individuālos tīmekļvietnes www.lrpartneriba.lv apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu. Draudze nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot tīmekļvietnes apmeklētāju privātumu.

Informācijas apmaiņa un tālāknodošana

Draudze var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs normatīvie akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.
Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Draudzes vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Draudzes funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
Draudze var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām tikai tādos gadījumos, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Draudze Datu subjektam sniedz informāciju par to, kāpēc Datu subjekta dati Draudzei ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Datu subjekta personas dati ir nepieciešami, un ko Draudze iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam.
Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Datu subjekta tiesības ir:

  • pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  • sūdzēties par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Draudzes veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Biedrību vai tās datu aizsardzības speciālistu.

Privātuma politika var tikt precizēta un atjaunota, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu. Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Draudzes tīmekļa vietnē www.lrpartneriba.lv sadaļā Privātuma politika.

Mājas lapā tiek izmantas sīkdatnes – Sīkdatņu politika un Personas datu apstrādes privātuma politika. View more
Accept